PDPA Management Platform

(แพลตฟอร์มสำหรับจัดการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล)

ระบบช่วยบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
โซลูชันที่ถูกคิดและพัฒนาโดยปฎิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานที่ธุรกิจต้องการ หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจได้

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมาย และกฎระเบียบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

บริษัท เดอะไวซ์เวิร์ค จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ PDPA Management Platform โดยการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ประสบการณ์การพัฒนาระบบ และตรวจรับรองบริษัทจดทะเบียนฯ
  • เชี่ยวชาญงานตรวจสอบ และลงนามรับรองตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล
  • เชี่ยวชาญงานพัฒนาโปรแกรมระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  • เชี่ยวชาญงานพัฒนาโปรแกรมตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล
อ่านเพิ่มเติม

พรีเจอร์ของเรา
PD Management

การบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง ระบบสามารถบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกข้อมูลสารสนเทศ โดยสามารถกำหนดรายละเอียดของบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลได้


DPIA & Risk Management

ระบบสามารถกำหนดรอบการประเมินความเสี่ยง ตั้งค่าหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแต่ละรอบประเมินความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์และรายละเอียดเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดระดับผล กระทบและโอกาสเกิดขึ้นได้ในแต่ละรอบประเมินความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงคงเหลือ กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล ประเมินประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประเมิน ความเหมาะสมในการอ้างอิงตามฐานกฏหมาย มาตร 24 (5)


Consent Management

สามารถสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์การขอความยินยอม สามารถยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์การขอความยินยอม สามารถจัดเก็บการให้ ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสร้าง ซอสโค้ดการขอความยินยอม และการขอใช้ข้อมูลคุกกี้สำหรับ นำได้ใช้บนเว็บไซต์สามารถสร้างซอสโค้ด การประกาศนโยบาย และประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับนำได้ใช้บนเว็บไซต์สามารถ สแกนข้อมูลคุกกี้บนเว็บไซต์ที่ต้องการได้


Data Subject Management

สามารถสร้างผังการไหลของการดำเนินการ (WorkFlow) เพื่อให้บริการคำขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การร้องขอใช้สิทธิ์และแสดงเอกสารพิสูจน์ตัวตนการตรวจสอบคำขอและอนุมัติ, การระบุและพิจารณาเหตุปฏิเสธคำขอหรืออนุมัติ, การดำเนินการและการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเป็นอย่างน้อย


Data Breach

สามารถรายงานเหตุข้อมูลรั่วไหล เช่น รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ผลกระทบ, แนวทางการเยียวยา, รายละเอียดการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ระยะเวลาที่ใช้ในการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, รายละเอียดการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น


Data Discover

เป็นระบบที่สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เผยแพร่ พร้อมจัดหมวดหมู่และกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์เอกสาร รูปภาพ ฐานข้อมูล อีเมล และในระบบ File System ไม่ว่าจะเป็น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ พร้อมทำการจัดเก็บและจำแนกประเภทของข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าปกปิดหรือแทนที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ในไฟล์บางประเภทเพื่อไม่ให้อ่านหรือเห็นได้ตามปกติอีกด้วย


Executive Support

การกำหนดกระบวนการแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นภาระงานที่องค์กร และผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องปฏิบัติตามระบบสนับสนุนงานผู้บริหารช่วยให้การมอบหมายงาน การลำดับความสำคัญของงาน และการติดตามงานที่สำคัญ ทำให้ผู้บริหารสามารถสั่งการและ มองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้

หากมีปัญหาสงสัยสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมาย และกฎระเบียบ

ลูกค้าของเรา

แพ็คเกจและราคา

เลือกแพ็กเกจให้ความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
และรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรม
ประเภทต่างๆ ของธุรกิจบริษัท หรือ องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำถามและคำตอบ

  • PDPA (Personal Data Protection Act) คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สาเหตุการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มากขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และนำมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญ หรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

  • WiseWorks สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ On Premise และ On Cloud ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

  • WiseWorks ควบคุมกระบวนบริหารความเสี่ยงได้ตามมาตรฐาน ISO31000, COSO ERM, ISO27005, NIST 800-30 และอื่นๆ

  • WiseWorks เชื่อมต่อกับ operation/monitor software ภายในเพื่อดึงค่าที่สนใจ มาใช้ประเมินความเสี่ยง หรือเป็น KRI

  • WiseWorks สามารกำหนด Risk tolerance ได้แบบ Dynamic และผูกกับ KRI พร้อมกันได้หลายตัว

  • WiseWorks เชื่อมต่อกับ Module Executive support system ติดตาม รายงาน และสั่งการ RTP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เราคือผู้ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมาย และกฎระเบียบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

CONTACTS


4, 4/5 Central Tower, 12th Floor Room 1209, Rajdamri Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330

info@thewiseworks.com

02-103-4379