Terms of serviceTERMS OF SERVICE เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง คุณ กับ บริษัท เดอะไวซ์เวิร์ค จำกัด ซึ่งจะอธิบายสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการตามที่ได้แสดงไว้ โดยในการ เข้าถึงเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการนี้ โปรดทำการอ่าน ข้อตกลงอย่างละเอียด

เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท เดอะไวซ์เวิร์ค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท และผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม wisework PDPA Management ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ wisework ทุกประการ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เดอะไวซ์เวิร์ค จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

ข้อสงวน

ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ขึ้นตามความเหมาะสมของประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลกับต่างประเทศ ความเหมาะสมเนื้อหากับประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศไทย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้าง รวมถึง ลบข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ ความเหมาะสมและทันสมัยของข้อมูล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ สามารถอ่านและศึกษาได้จาก Privacy Policy หรือ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขทั่วไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการได้อย่างสม่ำเสมอผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้ถือว่า ผู้ใช้บริการ ได้ยอมรับเงื่อนไขใหม่นั้นๆ

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ บริษัทฯ

การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ

ในการลงทะเบียนใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ แก่บริษัทฯ ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางทางอีเมล info@thewisework.com หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ของบริษัทฯ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งทางโทรศัพท์ 02-103-4379

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้ หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด

สิทธิในการเข้าถึง

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใดๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทฯ หรือ เว็บไซต์ ระบบภายนอกที่เชื่อมโยงกับเรา โดยรวมถึงความไม่ถูกต้อง, ความล่าช้า ของการรับส่งข้อมูล, ระยะเวลา หรือ เหตุขัดข้องของการเชื่อมต่อ ความเสถียรของระบบ จนถึง ไวรัส และ มัลแวร์คอมพิวเตอร์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ท่านรับทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ


เราคือผู้ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมาย และกฎระเบียบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

CONTACTS


4, 4/5 Central Tower, 12th Floor Room 1209, Rajdamri Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330

info@thewiseworks.com

02-103-4379